Обява за подбор на персонал за длъжността - СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕНПроцедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд
Обява за подбор на персонал за длъжността

СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН
(в специализирано счетоводно предприятие)
Клас по НКПД: аналитични специалисти, Код по НКПД: 33133001

Описание и Изисквания:
Ние сме компания с дългогодишен опит в областа на счетоводните услуги и данъчни консултации. Набираме квалифициран персонал в изпълнение на дългосрочната ни стратегия за развитие, която се подпомага чрез финансиранане по проект "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД", Договор № BG05M9OP001-1.003-1464-C01

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Образователна степен – “бакалавър” или “магистър” .
3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с счетоводната отчетност, данъчното и осигурителното право;
4. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност, офис приложения, интернет.
5. Професионален опит по специалността е предимство.
6. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

Основни задължения по длъжностната характеристика са:
- Извършва текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
- Осчетоводява информацията по различни сметки – разходи, приходи, данъци, такси, банка, осигуровки и пр.;
- Отговаря за коректното отразяване на информацията по различни сметки;
- Извършва представителство пред различни институции и организации;
- Изготвя справки и отчети, изисквани от ръководството;
- Участва в месечното и годишното приключване, включително изготвянето на СД по ДДС и ГФО.
- Извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата във фирмата.

Ние предлагаме:
Отлични условия за работа. Възможност за професионално развитие.

Необходими документи:
Мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка - eдинствено одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю. Информация по телефон не се предоставя.

Месторабота:

гр. София, България


Моля изпращайте документите си за кандидатстване на имейл адрес: careers@opms.bg


« Назад към всички публикации