Управление на персонала

Нашият екип е в процес на разработка на иновативен софтуерен продукт за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата. 

 

Целта ни е да предоставим облачна услуга, която да обхваща обработката на
работни заплати и цялостното администриране на човешките ресу
рси, достъпът 
до която се осъществява през интернет чрез уеб-ориентирани интерфейси и
използване на уеб-ориентирана облачна архитектура. По този начин искаме
да спестим от скъпото време на бизнеса и да оптимизираме работата на звената 
знимаващи се с управлението на човешките ресурси.