Работни заплати и персонал

Ние предоставяме цялостен пакет услуги по изготвянето на документи за наемане на персонал по трудови и извънтрудови правоотношения (трудови и граждански договори, договори за управление, самоосигуряване). Съставяме и процедираме всички видове уведомления по трудовите правоотношения (Регистриране по електронен път в НАП при сключване, промени и прекратяване на трудови договори). Администрираме целия процес на човешките ресурси, свързан с трудовите и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и др.). Поддържаме и съхраняваме трудовите досиета на служителите. Изготвяме документи по процедури за парични обезщетения и социални помощи, отнасящи се до трудовите правоотношения.