Обява за подбор на персонал за длъжността - СЧЕТОВОДИТЕЛПроцедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд
Обява за подбор на персонал за длъжността

СЧЕТОВОДИТЕЛ
(в специализирано счетоводно предприятие)
Клас по НКПД: аналитични специалисти, Код по НКПД: 24116004

Описание и Изисквания:
Ние сме компания с дългогодишен опит в областа на счетоводните услуги и данъчни консултации. Набираме квалифициран персонал в изпълнение на дългосрочната ни стратегия за развитие, която се подпомага чрез финансиранане по проект "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД", Договор № BG05M9OP001-1.003-1464-C01

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Образователна степен – “бакалавър” или “магистър” .
3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с счетоводната отчетност, данъчното и осигурителното право;
4. Добро познаване на правилата свързани с изчисляване на работните заплати и осигурителните вноски;
5. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност, офис приложения, интернет.
6. Професионален опит не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.
7. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.
8. Има правоспособност за съставяне на ГФО.

Основни задължения по длъжностната характеристика са:
- Обслужва клиенти на счетоводната кантора;
- Изготвя, контролира, подрежда и осчетоводява документи;
- Изготвя оборотна ведомост и главна книга;
- Изготвя и подава документи за НАП, НОИ и др. институции;
- Извършва работа със счетоводен софтуер и др.
- Извършва представителство пред различни институции и организации;
- Изготвя справки и отчети, изисквани от ръководството;
- Участва в месечното и годишното приключване, изготвя СД по ДДС и ГФО.
- Изготвя ведомост за заплати. Изчислява дължимите осигурителни вноски и изготвя съответните декларации за НАП;
- Извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата във фирмата.

Ние предлагаме:
Отлични условия за работа. Възможност за професионално развитие.

Необходими документи:
Мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка - eдинствено одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю. Информация по телефон не се предоставя.

Месторабота:

гр. София, България


Моля изпращайте документите си за кандидатстване на имейл адрес: careers@opms.bg


« Назад към всички публикации