Резултати от изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015 г.“

 

Резултати от изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-1.003

„Ново работно място 2015 г.“

Бенефициент: "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД"

Договор №: BG05M9OP001-1.003-1464-C03

 

 

Наименование на проекта: "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД"

Описание на постигнатите резултати от проекта:

  1. Разкрити 6 нови работни места за неактивни лица и безработни младежи до 29г. вкл. на длъжностите: "Счетоводител" и "Счетоводител оперативен" за период до 12 месеца.
  2. Закупено на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места.;
  3. След приключването на дейностите по проекта "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" запази заетостта на 4 от новоразкритите работни места.
  4. Реализацията на дейностите по проекта позволи на наетите лица да започнат работа и им осигури възможност за професионално развитие.

 

Обща стойност на проекта: 73 752.48 лева

Европейско съфинансиране: 62 689.60 лева

Национално съфинансиране: 11 062.88 лева

 


« Назад към всички публикации