Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015 г.“ Бенефициент: "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" Договор №: BG05M9OP001-1.003-1464-C01

Във връзка с изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-1.003

„Ново работно място 2015 г.“

Бенефициент: "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД"

Договор №: BG05M9OP001-1.003-1464-C01

 

Наименование на проекта: "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД"

Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е насочена към подобряване на достъпа до заетост на безработни лица и неактивни лица и създаване на устойчиви работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД. Една от задачите на ръководството на фирмата високомотивиран и добре обучен вътрешен екип, който да позволи обслужване на значими клиенти. За изпълнението са предвидени следните дейности: 1) Наемане на безработни лица за период до 12 месеца; 2) Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" 3) Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места.; 4) Организация и управление на проекта 5) Информиране и публичност.

Реализацията на дейностите по проекта ще позволи на наетите лица да започнат работа и ще им осигури възможност за професионално развитие. Изпълнението на проекта ще спомогне за преодоляване на последиците от безработицата и социалното изключване.

Обща стойност на проекта: 73 752.48 лева

Европейско съфинансиране: 62 689.60 лева

Национално съфинансиране: 11 062.88 лева


« Назад към всички публикации